Empties - How was it? Will I repurchase?

16:17

Hi guys! / Pozdrav ljudi!


Today I'll show you what products I've used up, share my experience with them and tell you if I got the
chance, would I repurchase. Let's get into it. :)

Danas ću Vam pokazati koje sam proizvode iskoristila, podijelit svoje iskustvo s njima i reći Vam ako
bi mi se pružila prilika, bih li ih opet kupila. Idemo početi. :)
I kept the empties in this little gray bag, I threw some of them away, but I'll mention them. :)

Praznjakoviće sam 'čuvala' u ovoj maloj sivoj vrećici, neke sam bacila, ali ću ih spomenuti. :)
Originally I wanted to use these for taking off my make up, I cleaned my sneakers with them. They burned
my eyes and didn't take any make up off. So, not gonna buy these again.

Originalno sam ih htjela koristiti za skidanje šminke, čistila sam tenisice s njima. Pekle su mi oči i
nisu skidale šminku. Pa ih neću ponovo kupovat.
Toothpaste. It was nice, but I just love Plidenta more. Maybe I'll buy it again, it's just toothpaste.

Pasta za zube. Bila je ok, ali Plidentu volim više. Možda je opet kupim, obična pasta za zube.
It was nice, it works good, but I prefer leave in spray conditioner. I actually used most of this to make a
hair mask. I don't think I'll buy this again, unless it's on a sale, but will try other Garnier ones.

Bio je dobar, dobro njeguje, ali preferiram regenerator u spreju što se ne ispire. Zapravo sam većinu
ovoga iskoristila za pravljenje maske za kosu. Ne mislim da ćuga opet kupiti, osim ako bude na akciji,
ali ću probati druge Garnierove.
Look at this. I used this shower gel as hand soap. There's still some product in it, but the smell is so nasty
to me that I'll just throw it away. Never buying it again.

Pogledajte ovo. Ovaj gel za tuširanje sam koristila kao sapun. Još ga nisam potrošila, ali miris mi je
tako odbojan da ću ga baciti. Nikad više ga neću kupiti.
MMMMMMMM! I've been looking for this baby. I bought it last year in the city I was working, and I
can not find it anywhere. I kept the bottle so I don't forget it LOL. It's super creamy, moisturizes your
skin so much that, if you have normal skin, you don't need a lotion or any other kind of cream after it.
Smells like a super rich cream, similar to NIVEA. Love it, and still searching.

MMMMMMMM! Tražim ovu bebicu. Kupila sam ga lani u gradu gdje sam radila, i nemogu ga nigdje
naći. Sačuvala sam bočicu da ga ne zaboravim LOL. Predivno kremast, toliko hidratizira kožu da,
ako imate normalnu kožu, ne trebate nikakav losion ni kremu poslje njega. Miriše kao super bogata
krema, slično NIVEI. Volim, i još tražim.

I liked this leave in conditioner. Made my hair soft, shiny, smells amazing. Bought 2 bottles of it, but
I think I'll go back to Schwarzkopf's Gliss Kur. Went to Dm, Gliss Kur was sold out so I bought this.
It's a really nice alternative, but Gliss Kur, yeah baby. Maybe I'll buy it again.

Svidio mi se ovaj regenerator. Od njega mi je kosa bila meka, sjajna, miriše predivno. Kupila 2
bočice, ali mislim da ću se vratiti Schwarzkopfovom Gliss Kuru. Bila u Dm-a, Gliss Kur bio rasprodan
pa kupila ovo. Dobra alternativa, ali Gliss Kur, o da. Možda ga kupim opet.Basic hairspray, but I won't buy it again. Why? / Običan lak za kosu, ali ga neću opet kupiti. Zašto?
Because of this. Yes Balea, please. Love it! Super cheap, holds hair great, lasts all day and this it took me
half a year to finnish this! Repurchased already!

Zbog ovoga. Da Balea, molim. Volim! Super jeftin, odlično drži kosu, traje cijeli dan i trebalo mi je pola
godine da ga potrošim. Novi već kupila!
My sister & I used 4 of Palettes hair colors. We used shades N2, N3, R2, R4. I tried a lot of brands
of hair colors, Loreal was the most disappointing one for me. These last so good on our hair.
I color 2-3 times a year, top, and my color, as the time passes, just get a liiiiiittle bit more of a red glow,
which I adore (mmmmmm red hair). My sisters hair gets lighter, but that's her goal. Will buy again! :)

Sestra i ja samo potrošile 4 Palettine boje za kosu. Koristile smo ove nijanse N2, N3, R2, R4. 
Probala sam puno drugih marka boja za kosu, Loreal me najviše razočarao. Ove traju tako dobro
na našoj kosi. Ja se bojam 2-3 puta godišnje, najviše, i kako vrijeme prolazi, samo mi kosa poprimi 
maaaaaalo više crvenog odsjaja, što obožavam (mmmmmmm crvenokose). Sestrina kosa se posvijetli, 
ali ona na to i cilja. Kupit ću opet! :)I got this, and the gray Rexona deodorant at Dm. They were in a cute little bag, sold around Christmas
or New Years. Used up both, they were good, but I like Fa and NIVEA deodorants better.
So no, thank you.

Kupila sam ovaj, i sivi Rexona dezodorans u Dm-a. Bili su u slatkoj crnoj torbici, prodavali se oko
Božića ili Nove godine. Iskoristila oba, bili su dobri, ali više volim Fa i NIVEA dezodoranse.
Pa ne, hvala.
Oh hai sexy. This baby smells so gooooooooooood. My sister and I bought 10 of these and gave them to our mom, aunt and other cousins. That much love, will buy again!

O bog sexy. Ova bebica miriše tako dooooooobro. Sestra i ja ih kupile 10 i dale mami, strini i drugim 
rođakinjama. Toliko ljubavi, kupujem opet!
As the deodorant, also amazing. Repurchased, and almost out of it. Will buy again.

Kao i dezodorans, također predivan. Već kupila, i skoro sve potrošila. Kupujem opet.
Now, I'd rather spend my money on polishes, but I still wanna smell good. So this. Very awesome
idea, very cheap, constantly buying more and more, trying all the perfumes I want and not paying
that much. Buying for 3 years now!

Sad, ja radije potrošim svoj novac na lakove, ali još želim dobro mirisati. Pa zato ovo. Vrlo moćna 
ideja, jeftino, stalno kupujem još i opet još, isprobavam parfeme koje želim i ne plaćam toliko puno.
Kupujem već 3 godine. Ako želite naručiti ili samo pogledati evo :
http://www.economicparfemi.com/index.html - parfemi su iz Srbije, imaju ditributere u Hrvatskoj, 
ali se mogu naručiti i sa facebooka. 
Izvolite: - https://www.facebook.com/pages/Economic-parfemi-Croatia/152990101513163 -
I think I used up a lip balm for the first time in my life. I scraped all of it out with my nails lol.
Won't repurchase, because I found an amazing one. But this was served it's purpose quite nice.

Mislim da sam prvi put u životu labelo do kraja potrošila. Sve sam ja izvadila noktima lol.
Neću kupiti opet, jer sam našla 1 predivno labelo. Ali je služilo svrsi prilično dobro.
The polish remover that I use, another bottle gone. Repurchase all the time and love.

Odstranjivač laka koji koristim, još 1 prazna bočica. Cijelo vrijeme iznova kupujem i volim.
Got this sample in a paper. I tried it, again, for the millionth time. And no, just does not work for me.
It's like I'm obsessed to make NIVEA soft work on me, want to love it so much, but I'm realizing
and trying to cope with the fact that basic NIVEA is just better for me. Oh, f*uck it.
This shit burned my eyes so bad, but, I'll probably try it again whenever I get the chance, and will
probably burn my eyes again because, apparently, I am a masochist. THERE I SAID IT.

Dobila ovaj tester u novinama. Pokušala ga, opet, po milijunti put. I ne, ne funkcionira mi. Kao da sam 
opsjednuta da NIVEA soft počme činit čuda za me, toliko je želim obožavat, ali shvaćam i pokušavam se
nosit s činjenicom sa je osnovna NIVEA jednostavno bolja za mene. E j*bi ga.
Ovo sranje mi toliko spali oči, ali, ja ću je vjerojatno probat opet gdje god dobijem priliku, i vjerojatno
će mi opet spalit oči, ali, očito da sam neki mazohist. ETO REKLA SAM.
This is my hand crack, okay? I have loved this ever since I was a little kid.
NIVEA, 48 and Atrix were the creams my mom used, my aunt, everyone around me used and still do.
For me, it's similar to Neutrogena, moisturizes your skin and it feels like it leave some kind of a protecting
layer on after you rub it in. I am down to 1 tube, and need to buy more. As long as this cream exists I
will buy it. Has a special place in this girls heart. :)

Ovo je moja droga za ruke, oke? Volim je otkad sam bila malo dijete.
NIVEA, 48 i Atrix su kreme koje su koristile moja mama, strina, svi oko mene i još koriste.
Za mene, slična je Neutrogeni, hidratizira kožu i imam osjećaj kao da ostavi neki zaštitni sloj na rukama
nakon što je utrljaš. Ostala sam na 1 tubi, i moram kupit još. Dok god ova krema pstoji ja ću je kupovat.
Ima posebno mjesto u srcu ove cure. :)
Used up this concealer, I think it was Avon's but I'm not sure. If I find it again will buy for sure.
I have a problem with finding the right shade because I'm really pale, this one worked amazing.

Potrošila ovaj korektor, mislim da je Avonov ali nisam sigurna. Ako ga nađem opet sigurno
ću ga kupiti. Imam problema sa nijansama jer sam jako blijeda, ovaj je bio odličan.
I have clear skin (Praise Jesus!), so I don't use much make up at all. If I'm buying make up then that's
the best thing in the world for me and I need it to fully live my life. BUT, mascaras are the one and only
make up thing I can not pass. I'm very weak for essence products, very weak for their mascaras.
I've tried every single one I could get my hands on, and loved all of them. I change them as they release
new ones, but I have a favorite.. n_n

Imam čistu kožu (Hvalim Boga!), pa i ne koristim kozmetiku toliko. Ako kupujem make up onda to mora
biti najbolja stvar na svitu i ja je trebam da ispunjeno živim svoj život. ALI, maskare su jedna jedina
stvar koju nemogu zaobići. Vrlo sam slaba na sve od essencea, vrlo slaba na maskare. Probala sam
svaku koju sam mogla naći, i volila sve. Mijenjam ih kako nove izlaze, ali imam favorita. n_n
MAYBELLINE NEW YORK, amazing mascara. Does wonders for your lashes and love it so much.
But I tend to pass it, then buy it only because Maybelline is from New York. WTF? That's how
my brain works. Again, amazing. If you haven't already, try it.

MAYBELLINE NEW YORK, predivna maskara. Čini čuda za Vaše trepavice i toliko je volim.
Ali je imam običaj zaobići, pa kupiti jer je Maybelline iz New Yorka. KK? Tako mi mozak radi.
Ponavljam, predivna maskara. Ako već niste, svakako probajte.
Oh essence I can't get enough of you! As I said, love love LOOOOOOVE them all, but...
essence get BIG! LASHES volume CURL mascara ALL THE WAY HONEEEEEEY!

Oh essence nikad mi te dosta! Kao što sam rekla, volim volim VOOOLIIIIM ih sve, ali...
essence get BIG! LASHES volume CURL mascara DO KRAJA DUŠOOOOO!
I save the best for last. Girls. OK. MY FAVORITE SHAMPOO EVER. YAS! Picked it up because
I was out of shampoo and oh sweet God! Whatever this is made of, I don't even care, UGH!
I usually can't comb my hair out without loads of conditioner. Washed my hair with this baby and the comb
runs straight through it. I had voluminous, shiny, soft amazing hair, everything just from using this miracle.
HEY BALEA, NEVER STOP MAKING THIS. MY NEW HAIR CRACK WOOOHOOO!

Čuvam najbolje za kraj. Ženske. OK. MOJ NAJDRAŽI ŠAMPON IKAD. DA! Pokupila ga jer sam
bila ostala bez šampona i o slatki Bože! Od čega god je napravljen, uopće me ne interesira, UGH!
Uglavnom kosu nemogu raščešljati bez tone regeneratora. Oprala kosu s ovom bebom i češalj ide ravno kroz kosu. Imala sam volumen, sjaj, mekoću, predivnu kosu, sve samo od korištenja ovoga čuda.
EJ BALEA, NEMOJ PRESTAT PRAVIT OVO. MOJA NOVA DROGA ZA KOSU WOOHOO!


And that's it. If you use/used some of these products please write down your experience. If you want me to try some of your favorite ones, write them down. I hope you liked my first ever empties, if you want to
know more about something or ask me anything unrelated, please do, don't be shy. OH, if you want me
to do some kind of a manicure write it down, you always need some inspiration.
Thank you very much for your time, until next post, byeeeeeeee!

I to je to. Ako koristite/ste koristili neke od ovih proizvoda mo9lim Vas napišite Vaše iskustvo. Ako želite
da probam neke Vaše favorite, natipkajte ih. Nadam se da su Vam se svidili moji prvi praznjakovići ikad,
ako želite znati više o nečemu ili me pitat bilo što nevezano za ovo, molim Vas, nemojte se sramiti. E DA,
ako želite da napravim neku manikuru napišite, inspiracija uvijek dobro dođe.
Puno Vam hvala na Vašem vremenu, do sljedećeg posta, pozdraaaaaaav!

:) :* <3

You Might Also Like

2 comments

  1. svašta, kad potrošim zalihu šampona iz kozma probat ću se sjetit i ovog baleinog šampona :D

    OdgovoriIzbriši
    Odgovori
    1. Ja sad imam schaumu, popriko je gledam hahaha. Prije sam koristila Baleine šampone i bili su ono, meh, ali ovaj je. Samo da ga ne pristanu proizvodit :)

      Izbriši

Thank you for your words n_n <3

Facebook

Statistics