Haul, swatches, rewiev, swatch manicure, pedicure, more polish, news

18:31

Hey guys! / Pozdrav ljudi!

Are you excited? n_n Let me just tell you that this post will be all over the place, I still have no clue
how to organize it and I'm stressing out. I tried of doing it in few posts, but it just doesn't work for me,
it seems so not organized that way, and I'm crazy.

Ste uzbuđeni? n_n Samo da Vam kažem da će post biti posvuda, nemam pojma kako da ga organiziram
i nerviram se. pokušala sam ga podijeliti na par dijelova, ali tako mi ne funkcionira, čini se tako neorganiziran
i ja tu ludim.

*sigh* Let's start with the haul. So, my boyfriend asked me to help him and go shopping with him.
We ended up finding all that he was looking for in 1 store. And as he was paying for his stuff he saw 2 boxes of polish and told me to pick out as many as I wanted, because I deserve them. *pause*
Now, okay, I'm insane. I was so crazy excited, but I managed to control myself and took 7. LOL
What? I haven't seen them anywhere and they were all sparkly! I neeeeed sparkle. He liked them
all too, I'll tell you his favorite in the swatches.

*uzdah* Počnimo sa haulom. Pa, momak me zamolio da idem u shopping s njim. na kraju smo našli
sve što je tražio u 1 trgovini. Kad je plaćao vidio je 2 kutije s lakovima i rekao mi da uzmem koliko god želim, jer ih zaslužujem. *pauza* Pa, oke, ja poludila. Bila sam toliko uzbuđena, ali sam se skontrolirala i
zgrabila 7 lakova. LOL Šta je? Nisam ove nigdi vidila i svi su svjetlucavi! treeeeeebam svjetlucanje. 
Njemu su se svi također svidili, kažem Vam njegovog favorita u swatchevima.

Also, I'll throw in the 3 polishes I had to pick up when I went to my local drugstore LOL.

Također ću ubacit 3 laka koja sam morala uzeti kad sam bila u ljekarnoj LOL.


These are the ones my boyfriend and I picked out. I have heard about Golden Rose polishes before
and I couldn't find them anywhere except this store. They surprised me so much. They have a nice brush,
an awesome coverage, probably the best one I've ever come across in glitter polishes, they are packed
with glitter, the formula is amazing, even in the white polish, did I mention they're f-ing cheap?!, and I need more of them. ASAP.

Ovo su lakovi koje smo moj momak i ja odabrali. Čula sam za Golden Rose lakove prije ali ih nigdje nisam
mogla naći osim u ovoj trgovini. Tako su me iznenadili. Imaju divan kist, pokrivaju odlično, vjerojatno pokrivaju nokat najbolje od svih šljokičastih lakova s kojim sam se ja ikad susrela, krcati su šljokicama,
formula je divna, čak i u bijelom laku, jesam spomenula da su j*beno jeftini?!, i trebam ih još. ODMAH.


The brush is the same in all these polishes and i love it. This is my kind of a polish brush. I got used to
the wide ones, but nah - ah, this is me right here.

Kist je isti u svim lakovima i ja ga volim. Ovake kistove ja volim. Navikla sam sad na one šire ali, ne - ne,
ovo tu je za mene.


Golden Rose 04 MILKY WAY

I'm in a faze right now where I'm going crazy about finding THE WHITE and BLACK polish. I mean I have
black and white polishes but, I need 'THE ONES'. I this this just might be one of the ones. It's creamy,
just the perfect formula, it glides on so smooth, doesn't leave bald spot, doesn't leave visible brush strokes,
oh DEAR GOD. I am so glad I picked this up you have no idea.

Trenutno sam u fazi gdje ludim od želje da pronađem ONAJ BIJELI i CRNI lak. Mislim, imam bijelih i
crnih lakova, ali trebam 'ONE'. Mislim da je ovo jedan od onih. Kremast je, tako divna formula, klizi po noktu tako lipo, ne ostavlja gola mjesta ni vidljive poteze kistom, o DRAGI BOŽE. Tako sam zadovoljna što sam ga zgrabila nemožete me shvatiti.

The other 6 Golden Rose polishes have written on them 'Jolly Jewels'. I'm not sure because I'm not
informed about it, but I think it's a collection. If you know anything about it please let me know because
I want the whole damn collection.

Ostalih 6 Golden Rose lakova ima na sebi napisano 'Jolly Jewels'. Nisam sigurna jer nisam upoznata s tim,
ali pretpostavljam da je to kolekcija. Ako znate išta o tome molim Vas da mi natipkate jer želim cilu 
j*benu kolekciju.


102

I picked this one out because I took all the glitters they had and couldn't leave their brother alone.
It's a clear base polish, packed with silver shimmers and chunky silver hex glitters. Now I know,
I am fully aware that I have a thing for silver glitters, I know. I bought this and said, okay, if this doesn't blow my mind, I am done with silver glitters. I am not done with silver glitters. This one surprised me the most,
it's, it's, I would give my leg for this polish, so gorgeous.

Ovoga sam uzela jer sam bila pokupila sve šljokice koje su imali i nisam im mogla brata samog ostaviti.
Prozirna baza, krcata srebrenim shimmerima i chunky srebrenim hex šljokicama. Ja znam, ja sam u 
potpunosti svijesna da imam nešto u vezi srebrenih šljokica, znam. Kupila sam ovoga i rekla, oke, ako
me ovaj sad ne oduševi neću više kupovat srebrene šljokice. Kupovat ću i dalje srebrene šljokice. Ovaj me
je lak najviše iznenadio, on je, on je, ma nogu bi dala za ovaj lak, toliko prekrasan.


103

Same like the silver one, but this is a rose-gold glitter polish. Don't have anything even slightly similar
to this polish in my small collection, and I love it.

Isti kao i srebreni, ali ovaj je zlatno-ružičaste boje. Nemam ništa niti približno slično u svojoj maloj kolekciji,
i obožavam ga.


106

I call this one Carnival, it's a clear base with tiny gold, light green and purple glitters. I thought of
Rio de Janeiro right away, very pretty, AND this is my boyfriends favorite!

Ovog zovem Karneval, prozirna baza sa malim zlatnim, svijetlo zelenim i ljubičastim šljokicama. Odmah sam
pomislila na Rio de Janeiro, vrlo lip, I ovo je favorit moga momka!


107

Clear base with small and bigger hex turquoise glitters.

Prozirna baza sa malim i većim hex tirkiznim šljokicama.


108

This one surprised me also. I thought it might have just a slight cranberry tint to it, oh no. This is a
jelly glitter polish. It's a cranberry base color with small and larger hex glitters in silver and a cranberry color,
fully opaque in 2 coats. On the first picture I had a green smart girls polish as a base, as you can see it's
not green at all after 2 coats, it wasn't green even after 1 coat of this polish. Amazing.

Ovaj me je također iznenadio. Mislila sam da će moožda imati malo boje brusnice u sebi, o ne. Ovo je jelly
šljokičasti lak. Boja brusnice je baza i ima manje i veće hex šljokice u srebrenoj i boji brusnice, u potpunosti
prekriva nokat sa 2 sloja. Na prvoj slici sam imala zeleni smart girls lak kao bazu, kao što vidite nije zelen
nakon 2 sloja, nije bio zelen čak ni nakon 1 sloja ovog laka. Divno.


110

I grabbed this baby first! White jelly base packed with small and larger hex glitter in a red and black color.
It's fully opaque in 2 coats, I didn't dab the glitters at all, the polish glides on perfectly and the glitters,
oh the glitters. See, now I can have a jelly sandwich on my nails and I don't have to go through the pain of
covering my glitters with a layer of polish. *wipes sweat* This baby is a pure win for me.

Ovoga sam lipotana prvoga zgrabila! Bijela jelly baza sa manjim i većim hex šljikicama crvene i crne boje.
U potpunosti prekriva nokat sa 2 sloja, nisam uopće 'tapkala' šljokice, lak klizi predivno i šljokice, oh
šljokice. Vidite, sad mogu imati jelly sandwich na noktima a nemoram prolaziti kroz boli prekrivanja šljokica 
slojem laka. *briše znoj* Ova beba je pun pogodak za mene.


CATRICE 30 Lilactric

I haven't seen any CATRICE polishes with these caps before, don't know if they're new or what?
I just felt like I needed a new CATRICE baby. This pretty baby is a duochrome that shifts from a pale lily
color to an awesome gold.

Nisam još vidjela CATRICE lakove sa ovakvim čepom prije, jesu to novi ili? Osjećala sam se kao da trebam novu CATRICE bebu. Ovaj lipotan je duochrome lak koji iz blijede lila boje prelazi u prekrasnu
zlatnu boju.


CATRICE 915 George Blueney

That name sold me. Also a duochrome, shifts from a dark blue color to a oh, gorgeous light purple.

Samo zbog imena bih ga kupila. Također duochrome, prelazi iz tamno plave boje u oh, predivnu svijetlo ljubičastu.


essence 152 give me nude, baby!

This was the last polish on the essence stand, my system would have broken down if I left it there.
It's a gorgeous nude polish, I love essence, and I can't deal with not buying essence babies.

Ovaj je lak bio zadnji na essenceovom štandu, imala bih pad sistema da sam ga ostavila tamo.
Predivan golać, volim essence, i nemogu se nositi s tim da ne kupujem essenceove bebice.

So we're done with the whole haul, the review now we're going deeper into the post. We're diving.

Gotovi smo s cijelim haulom, recenzijom i sad idemo dublje u post. Ronimo.


I didn't take picture of my pedicure, feet kind of creep me out and I dislike mine. So, what I did was:

Nisam slikavala pedikuru, ježim se od stopala i ne dopadaju mi se moja. Pa, ovo sam radila:

- took off the polish that was on my toes / skinula lak sa noktiju
- washed my feet / oprala stopala
- shaped my nails / oblikovala nokte
- put some oil on my nails and let it sit 10 - 15 minutes / stavila ulje na nokte i ostavila ga 10 - 15 minuta
- did my cuticles / sredila zanoktice
- washed my feet again / opet oprala stopala
- got rid of the excess oil with polish remover / skinula ostatak ulja odstranjivačem laka
- base coat / bazni lak
- color polish / lak u boji
- glitter polish / šljokice
- top coat / nadlak


This is my pedicure now. / Ovo je sad moja pedikura.

- EVELINE maximum nails growth base coat / bazni lak
- RH VICTORIA 326 base color / bazna boja
- smart girls 142
- essence quick dry top coat / nadlak

Your girl has pink sparkly toes. / Vaša ženska ima roze svjetlucave nokte na nogama.

Huh, what now. It has passed 3 hours of writing LOL. Manicure time.

Huh, šta sad. Prošla su 3 sata otkad tipkam LOL. Vrijeme za manikuru.


I used 13 polishes. I only have 2 nails that are the same, but I will show you and write down what I used on each finger.

Koristila sam 13 lakova. Imam samo 2 nokta što su ista, ali budem Vam pokazala svaki nokat i napisat ću
što sam na svakom koristila.

What I used on all nails: / Što sam koristila na svim noktima:

- EVELINE 8in1 base coat / bazni lak 
- essence quick dry top coat / nadlak


I am in love with this cream! / Zaljubila sam se u ovu kremu!


#nailporn

Now the polishes I used swatched, omg these colors are amazing.

Sad swatchevi lakova koje sam koristila, omb ove boje su predivne.


smart girls 55


Gabrini 344


Gabrini N06


essence 137 wanna be your sunshine


This is my right hand, now we're going nail by nail. / Ovo je moja desna ruka, sad idemo nokat po nokat.


Right hand pinky finger / Mali prst na desne ruke

smart girls 55 - 2 coats / 2 sloja, Golden Rose 103 1 coat / 1 sloj


Right hand ring finger / Prstenjak desne ruke

Gabrini 344 2 coats / 2 sloja, Golden Rose 107 1 coat / 1 sloj


Right hand middle finger / Srednji prst desne ruke

Golden Rose 04 MILKY WAY 1 coat / 1 sloj, Golden Rose 110 2 coats / 2 sloja


Right hand pointer finger / Kažiprst desne ruke

Gabrini N06 2 coats / 2 sloja, Golden Rose 108 1 coat / 1 sloj


Right hand thumb / Palac desne ruke

essence 137 wanna be your sunshine 2 coats / 2 sloja, Golden Rose 106 1 coat / 1 sloj


My left hand. / Moja lijeva ruka.


My left hand thumb / Palac lijeve ruke

essence 137 wanna be your sunshine 2 coats / 2 sloja, Golden rose 102 & 103 painted side ways 1 coat / nalakirano 'ukoso' 1 slojLeft hand pointer finger / Kažiprst lijeve ruke

Gabrini 344 2 coats / 2 sloja, Golden Rose 106 1 coat / 1 sloj


Left hand middle finger / Srednji prst lijeve ruke

smart girls 55 2 coats / 2 sloja, Golden Rose 108 2 coats / 2 sloja

After I painted on 1 coat of 108 it made my nail look like a weird, but an ugly weird green color so I
painted it with 1 more coat of 108 and now it's a gorgeous sparkly cranberry color.

Nakon što sam nalakirala 1 sloj 108 nokat mi je bio čudne, ali ružne čudne zelene boje pa sam 
nalakirala još 1 sloj 108 i sad je predivne svjetlucave boje brusnice.


Left hand ring finger / Prstenjak lijeve ruke

Gabrini N06 2 coats / 2 sloja, Golden Rose 102 1 coat / 1 sloj


Left hand pinky finger / Mali prst lijeve ruke 

Golden Rose 04 MILKY WAY 1 coat / 1 sloj, Golden Rose 110 2 coats / 2 slojaSo, we passed through the haul, swatches, manicure, pedicure and what not LOL.
I guess it's time for the news.

Pa prošli smo kroz haul, swatcheve, manikuru, pedikuru i što sve ne LOL.
Mislim da je vrijeme za vijesti.

From sunday I will be absent for at least 2 weeks. I got a job, only for 2 week for now, but I
will do my best to make it last as long as possible, or even find a new one. I am cutting my nails
down all the way. My heart stopped for a moment. This is the last long nail manicure you'll see in
a while. I leave on monday, yes, in 3 days :'(, but I have thought about this, so I've been a good
hard working girl and have already typed a series of posts, so you'll get at least 1 post a week, maybe even more. :) And they're all easy nail art tutorials and there's a DIY I think. :D

Od nedjelje me neće biti bar 2 tjedna. Dobila sam posao, zasad samo na 2 tjedna, ali ću se potruditi
da potraje što duže, ili čak naći drugi. Režem nokte do kraja. Srce mi je stalo na moment. Ovo je zadnja
manikura sa dugim noktima koju ćete vidjeti neko vrijeme. Idem u ponedjeljak, da, za 3 dana :'(, ali
sam već razmišljala o ovome, pa sam bila dobra radišna curka i već sam natipkala seriju postova, pa ćete
imati bar 1 post tjedno od mene, ako ne i više. :) Svi su tutorijali za laki nail art i ima 1 DIY mislim. :D

I ain't gonna lie, I am really emotional about leaving my blog, it's been just 2 months and I already talked
to such awesome people, it's hard for me. I'm a clingy little devil, ain't gonna lie. :D

Neću lagati, teško mi pada ostaviti blog, tek sam tu 2 mjeseca a već sam pričala sa tako zakon ljudima,
teško mi je. Ja san van zajebana kad zapnen za nešto, eto da ne lažen. :D

This isn't my last post, I will have a nail porn post with my strong long nails. That's why I've been linking my
twitter and instagram like crazy for a few posts. I am pretty sure I will barely have time for myself, but I
wanna be able to talk to you guys at least tweet by tweet.

Ovo mi nije zadnji post, imam nail porn post o svojim jakim dugim noktima. Zato linkam twitter i instagram
kao luda u posljednjim postovima. Prilično sam sigurna da neću imati puno vremena za sebe, ali želim
imati neku opciju za razgovor s Vama, makar tweet po tweet.

Also, if I don't respond to your comments, please don't be mad, I'll try to get to you guys somehow.
I don't know if you're feeling me, but I finally found something that I actually enjoy doing, and now..
I got teary eyes, I do not need to tell you more. 

Također, ako Vam ne odgovaram na komentare, molim Vas da mi ne zamjerite, pokušat ću doći do Vas nekako. Neznam jel me shvaćate, napokon nađem nešto u čemu uživam, i sad...
Oči su mi pune suza, dalje ne trebam ni govorit.

I hope you guys enjoyed this long post, and that you don't mind my rambling.
Thank you for your time, I hope you have a great day!
Until next post, byyyyyyeeeeeeeee! :) <3

Nadam se da ste uživali u ovome dugom postu, i da Vam ne smeta moje zapričavanje.
Hvala Vam na Vašem vremenu, nadam se da Vam je ugodan dan!
Do sljedećeg posta, pozdraaaaaaaav! :) <3

You Might Also Like

7 comments

 1. Awesome post and awesome buys! The naipolihes are so pretty and I love glitter too!!
  I do hope your work goes really well and wish you all the luck. And your nails will grow again. Looking forward to youe next posts and I will follow your instagram and twitter!
  Take care

  http://momodicted.blogspot.pt/

  OdgovoriIzbriši
 2. I have Golden Rose Jolly Jewels 110 and 3 more of these awesome glitters!! I wanted them for about a year and went across town to find them in a store, yeah, I'm that crazy! LOL! I have 109 on my nails at the moment, it's a pink base with small white and red glitter, so girly and pretty! Well, every single of these polishes is pretty, I only want more! I think you did well getting them because they are really unique and of course you bf is very sweet :D
  xx

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Oh, and good luck with your new job!! Don't worry about the blog, you can post whenever you have time, we won't go anywhere! <3

   Izbriši
  2. I saw them just at this store and bought all of them woohoo :D I travel like 70-80 km to get essence products I want, you're now the only crazy person, but that's love :D And I am now sure I got the sweetest people on my blog ever :D <3 Thank you so much dear <3 n_n

   Izbriši
 3. od svih ovih golden rose jedino me jj 110 vuče, ostatak mi baš i nije nešto... mislim da ipak imam previše lakova i ne stignem trošiti ni ovo što imam ;)
  a di si ih ti to našla pa vičeš kako su jeftini, sad i mene zanima
  nadam se da nakon ovog posla instant uleti i neki na malo dulji rok :D

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Oh iz tvoji usta u Božje uši :D Naišla kad san bila u Hercegovini u Gorici, meni granica blizu pa nekad odem :D Čula sam da ih ima u Splitu u centru nekome još, čula san da ima cili veliki štand? Koštaju od 2-4KM, normalno, nebi ja bila ja da san kupila ove od 2, nego ja odman pokupila sve ove od 4 km LOL Nadan se da ću još koji put naletit na njih, divni su, kvaliteta vrh za 16 kn. Lako je tebi sa 400, meni triba, iman ih 100, a od tih 100 recimo evo, samo 5 rozih, i sve razlicite nijanse :/ :/

   Izbriši

Thank you for your words n_n <3

Facebook

Statistics