Dots

13:27

Hey guys! / Pozdrav ljudi!


Today I want to show you 6 different, but very easy designs you can do yourself, just with dots. :)
I think any kind of dotted nail art is cute, easy to do, yet it can be very effective.

Danas ću Vam pokazati 6 različitih, ali vrlo lakih dizajna koje možete sami uraditi, koristeći samo 
točkice. :) Ja mislim da je bilo koji točkasti nail art sladak, jednostavan, ali vrlo efektan.

Let's start with an idea. I didn't want to order nail wheels, for an obvious reason, so I didn't
go crazy and buy tons of stuff. I couldn't find them anywhere, so instead of practicing nail art
on paper I thought of this. Plastic spoons. Yes, I practice on them. They're cheap, I can find them
in any store and they work.

Idemo početi s idejom. Nisam htjela naručivati plastične nokte, iz očitog razloga, da ne poludim i 
ne naručim tonu drugih stvari. Nisam ih mogla nigdje naći, pa umjesto vježbanja nail arta na papiru
ovo mi palo na pamet. Plastične žlice. Da, na njima vježbam. Jeftine su, mogu ih naći u bilo
kojoj trgovini i funkcioniraju.

I did all the designs on plastic spoons, using black and white acrylic paint. If you decide
to do them, you don't have to use paints, use any polish that you like, any colors...
I did this just to give you an starter idea, you can tailor each design and change it to look
however you want it to look.

Sve sam dizajne radila na plastičnim žlicama, koristila sam crnu i bijelu akrilnu boju. Ako
se odlučite uradit ih, nemorate koristiti boje, koristite bilo koji lak, bilo koje boje...
Ovo sam napravila samo da Vam dam početnu ideju, možete 'prekrojiti' svaki dizajn i
mijenjati ga da izgleda kako god Vi želite da izgleda.

I am not in any way saying that I own these designs, or that I first thought of them. A lot of
people did them way before I even knew how to paint my nails LOL. These are just some
designs I used to do a lot when I just started getting into nail art, and still use a lot when I can't
decide what to do with my nails. These serve just for inspiration purposes. And if you know
someone that did some of these designs first, link them, I have no idea who to credit because
everybody does these designs, or has done.

Ni na koji način ne govorim da ja posjedujem ove dizajne, ili da sam ih prva smislila. Puno
ljudi ih je radilo prije nego što sam ja znala nalakirati nokte LOL. Ovo su samo neki dizajnovi
koje sam puno koristila, i još puno koristim kad neznam što bih s noktima. Služe isključivo za
inspiraciju. Ako znate nekoga što je neki ovaj dizajn prvi napravio, linkajte, ja nemam pojma 
kome da dam zasluge jer svatko radi ovakve dizajne, ili je radio.


I painted 'nails' on all the spoons. / Nacrtala sam 'nokte' na sve žlice.


I started each design on a black background. / Svaki dizajn sam počela sa crnom pozadinom.


No.1 - Dotted french tip - I love this design, especially if you can't draw a french tip with a brush.
I do this design similar, black base using a gold or silver polish for the dots.

Br.1 - Točkasta francuska manikura - Volim ovaj dizajn, posebno ako nemožete nacrtati 'francusku' kistom.
Radim ga slično ovome, crna baza i koristim zlatni ili srebreni lak za točkice.


No.2 - Dotted half-moon - Doesn't it look like a pearl necklace? Just to me? Okay.

Br.2 - Točkasti polumjesec - Zar ne izgleda kao biserna ogrlica? Samo meni? Ok.


No.3 - V manicure  /  Br.3 - V manikura


No.4 - Dotted nail - I do this like an accent nail.

Br.4 - Točkasti nokat - Ovo napravim na 1 noktu,  'istaknem' ga.


No.5 - Dots, Dots on dots, dots on dots on dots filled in with dots. LOL
Aren't dots funny and so cute? Play around using different dot sizes. Looks very retro to me.

Br.5 - Točkice, točkice na točkicama, točkice na točkicama na točkicama popunjene točkicama. LOL
Zar nisu točkice smiješne i tako slatke? Igrajte se koristeći točkice različitih veličina. Meni to izgleda
vrlo retro.


No.6 - Shapes using dots - Make :), or <3, flowers or stars. Whatever you can think of. :D

Br.6 - Natočkajte oblike - Radite :), ili <3, cvijeće ili zvijezde. Što god Vam padne na pamet. :D


I hope you liked this, maybe I gave you an idea for a design?
If you want to ask me something, please do, don't be shy! :D
I'll be doing more of these so keep watching n_n.
Thank you for your time, until next post, have a nice day, byeeeeeee. :D

Nadam se da Vam se ovo svidilo, možda sam Vam dala neku ideju za dizajn?
Ako me želite nešto pitati, molim Vas, nemojte se sramiti! :D
Radit ću još ovih pa drž'te oči otvorene n_n.
Hvala Vam na vremenu, do sljedećeg posta, ugodan dan Vam želim, pozdraaaaaav. :D

You Might Also Like

0 comments

Thank you for your words n_n <3

Facebook

Statistics